I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu

internetowego www.andzela.com

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.ketrinstyl.pl , za

pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta

pomiędzy Ketrin Katarzyna Starzyńska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu

internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141,

poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,

określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod

adresem www.ketrinstyl.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną.

2.3. Dostępny pod adresem sklep internetowy www.ketrinstyl.pl , prowadzony jest przez Katarzynę

Starzyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ketrin Katarzyna Starzyńska

zarejestrowaną pod NIP PL9462502663 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG).

Dane adresowe / kontaktowe:

Ketrin Katarzyna Starzyńska

ul. Wilhelma Orlika-Ruckemana 12/21

20-244 Lublin

NIP: 9462502663

REGON: 365762968

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu

internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu

Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać

dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie głównej

serwisu www.ketrinstyl.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,

parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu

art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. Ketrin Katarzyna Starzyńska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu

Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu

Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a

w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub

nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w

szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Ketrin Katarzyna Starzyńska za

zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci

Internet lub godzące w dobre imię Ketrin Katarzyna Starzyńska.

3.4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może

dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Ketrin Katarzyna Starzyńska.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi

w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne

odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki

służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych

przesyłanych w Internecie.

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób

trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego

niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów ,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie

własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami

korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na

stronę internetową www.ketrinstyl.pl, dokonać wyboru towaru, koloru , rozmiaru, podejmując

kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje

dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma

możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy

kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych

danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego

Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy ,

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie

danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ketrin Katarzyna

Starzyńska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o

której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez

Klienta w trakcie składania Zamówienia;

5.2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów. Wybór sposobu

dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia;

Możliwe formy dostawy to:

a)przedpłata: Poczta Polska

b)przedpłata: Paczkomaty Inpost

c)pobranie pocztowe: Poczta Polska

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia;

5.3. Koszty dostawy ponosi Kupujący;

5.4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu;

a.) W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej kupujący zobowiązany jest do poniesienia kosztów dostawy oraz zwrotu.

     W przypadku braku spłaty wymaganej kwoty kierowany jest pozew o nakaz zapłaty do Elektronicznego Postępowania Upominawczego

5.5 Termin realizacji dostawy wynika ze sposobu wybrania formy dostawy i wynosi od 1 do 5 dni

roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień

Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz

poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji

Zamówienia, faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

VI. Metody płatności, termin płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek

VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 44 1050 1953 1000 0092 3342 8409

b.) płatnością poprzez system Przelewy24

c.) płatnością przy odbiorze

6.3. Termin płatności. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą

płatniczą, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni

kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje –

na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez

podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na

adres Ketrin Katarzyna Starzyńska podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w

granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Ketrin Katarzyna Starzyńska

ul. Wilhelma Orlika-Ruckemana 12/21

20-244 Lublin

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający

brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Ketrin Katarzyna Starzyńska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem

w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego

przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie

niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ketrinstyl@gmail.com. Ketrin Katarzyna

Starzyńska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie

było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.

8.4. Firma Ketrin nie jest producentem towarów.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma Ketrin podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w

takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym

terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ketrin Katarzyna Starzyńska o wszelkich

nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Ketrin Katarzyna Starzyńska ul.Wilhelma Orlika-Ruckemana 12/21 20-244 Lublin lub mailowo pod

adres ketrinstyl@gmail.com

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i

datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Firma Ketrin zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to

nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ketrin Katarzyna Starzyńska a

Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane

sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania

cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ketrin Katarzyna Starzyńska a

Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu

Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Ketrin Katarzyna Starzyńska

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy

prawa polskiego.

10.4 Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z przyczyn tj. zmiana przepisów

prawa.